کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

هوش مصنوعی

ساختن بانک با هوش مصنوعی
26 بهمن 1401 / هوش مصنوعی
ساختن بانک با هوش مصنوعی

ترجمه با کمی دخل و تصرف و خلاصه سازی از : https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/introduction-building-the-ai-bank-of-the-future برای پیشرفت در عصر هوش مصنوعی، بانک ها…

بانک و بیمه در معرکه هوش مصنوعی
6 بهمن 1401 / هوش مصنوعی
بانک و بیمه در معرکه هوش مصنوعی

How banks and insurers can tackle the big buzz Sebastian Maus (URL:https://www.rolandberger.com/en/Persons/Sebastian.Maus.html) PARTNER Berlin Office, Central Europe   هوش مصنوعی…