ارزیابی فردی؛ منظومه ای برای سازمان فردا

این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 16 دی 1398 منتشر شد ارزیابی عملکرد سازوکاری با اهداف چندگانه است که در آن نگهداشت و تقویت کنش افراد حول محورهای کلیدی موفقیت سازمان به عنوان هدف اصلی و اخذ بازخورد به عنوان هدف فرعی قابل شناسائی است. اما نیاز به ارزیابی دقیق تر و مستقل تر […]