کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

مزیت رقابتی

مشارکت کارکنان و مزیت رقابتی
24 آبان 1401 / مزیت رقابتی
مشارکت کارکنان و مزیت رقابتی

در بحث از مزیت رقابتی، عوامل اصلی در استراتژی رقابتی پورتر شامل عوامل تولید (برخورداری از عوامل یا منابع اولیه…