مردم با تورم چه می‌کنند؟

تورم سخن روز مردم ماست، از آن می شنوند و چندان از آن نمی‌دانند هر چند شاهد آثار سیاسی و اجتماعی آن هستند؛ هر روز پول بیشتری پرداخت می‌کنند و مانده حساب بانکی آن‌ها برای تعیین ارزش و ذخیره آن قابل اعتماد نیست؛ این یادداشت در تجارت نیوز منتشر شد