بانک در لبه ی فن آوری و تعدیل

بانک ها برای مدت های مدید، متکی به فضای کسب و کار ایستای خود و همچنین خدمات محدودی که در یک بازار مشخص و به پشتوانه حمایت های قانونی عرضه می نمودند، به شعب متعدد و بعضاً مجلل با ساختار سلسله مراتبی و تشریفات اداری متعدد شناخته می شدند؛ این روزها اما هویت های جدیدی […]

بازنویسی راهبرد در بانکداری خرد

مک کینزی در یادداشتی با عنوان «بازنویسی قوانین فعالیت در بانکداری خرد؛ راهبردی در عصر جدید» به چهار محور تعیین‌کننده در صنعت بانکداری خرد در سال‌های آینده پرداخته است؛ کاهش همبستگی شبکه شعب با نرخ رشد سپرده‌ها، اهمیت تجربه مشتری، اثر صرفه‌های مقیاس در نرخ بهره‌وری و تجزیه و هم‌آوا سازی دوباره خدمات بانکی The […]