کوه نوردان و سرمايه اجتماعي

محمود مزینانی          “سرمايه اجتماعي(Social Capital) جزء مفاهيمي است که مشابه بسيار از تعاريف حوزه علوم انساني تعريف کاملاً مورد توافقي ندارد”(1) کلمه اجتماعي در عنوان سرمايه اجتماعي، دلالت مي کند که اين منابع، خود دارائيهايي شخصي محسوب نمي شوند، هيچ فردي به تنهائي مالک آن نيست. واژه سرمايه دلالت مي کند که سرمايه اجتماعي […]