به رسم کافه نشینی :

صحبت های کافه ای و یا حرف های پای سماور، آندسته از تلاش های ذهنی است که اگر چه معروف به تهی بودن از خرد پژوهشی و علمی هستند ولی، گاهی به واسطه رها بودن از چارچوب های خشک و آسودگی در اظهار نظر، مطلب را بهتر و سرراست تر ارائه می کند؛ کافه ی من، محل این گونه عرضه هاست…

کافه تدبیر بر پایه بوم کسب و کار کانواس طراحی و پیاده سازی شده است و استراتژی آن، در آغاز رویکردی شبیه روش play to win است؛ در  این حالت تدبیر آینده و حال همزمان مورد پیگیری و طرح و تنظیم قرار می گیرد و از تحلیل های سخت و زمخت و طاقت فرسا کمتر خبری هست، شاید از این جهت که این قبیل تحلیل ها موجب دلزدگی و رها نمودن ریسمان چنگ زده خواهد شد..

info@cafetadbir.ir