سه زن توانمند

سه زن توانمند؛ کتابی است حاوی سه داستان مجزا که بدون نام و با اعداد یک تا سه مشخص شده اند؛ نویسنده در خلال داستان سرنخ ها و برش های زندگی شخصیت ها را لابلای واگویه های درونی و گفتگو ها، برای خواننده شرح می دهد.

ماری اندیای نویسنده ی زنی دو رگه از مادری فرانسوی و پدری سنگالی است؛ اگر چه اندیای تعهدی خونی به آفریقا و ریشه ی پدری خود دارد و در داستان سوم، زندگی بیوه زنی رانده شده و تنها از خانه ی همسر مرده اش را شرح می دهد، اما به اذعان خودش فرانسوی نویس است و برای دو ادبیاته شدن دیگر زمان ندارد.

داستان سوم اگر چه خالی از تصویر است اما دنیای پر از درد و رنج مردم آفریقا را ترسیم می کند.

خواندن داستان هایی از این دست به درک عمیق تر خواننده های ایرانی که در چنبره ی داستان های کلاسیک و یا نو غربی دست و پا می زنند کمک می کند؛ شاید همین داستان حجت کاملی از چرایی مهاجرتهایی دشوار و سرشار از مرگ آفریقایی ها به اروپا باشد.

بی شک کتاب و ادبیات می تواند رسالت یک انسان دل سوز و متعهد را برآورده نماید.

کتاب مورد مطالعه و توصیه از نشر نیماژ و به ترجمه ی مرضیه دربچه است!