در اندیشه ی آزادی

کتاب در اندیشه ی آزادی چاپ سوم

کتاب به قلم محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد و حسین عباسی علی کمر تألیف شده است؛ کتاب در پی تبیین اهمیت و نقش آزادی فردی در توسعه اقتصاد و پیشرفت جامعه است.

در صفحه ی 133 کتاب می خوانیم :

…. کسانی که از معیارهای اخلاقی بالاتری برخوردارند چون حاضر به تن دادن به رفتار گمراه کننده و ریاکارانه نیستند کنار می کشند، سکوت می کنند، فرصت ها را از دست می دهند و زیان می بینند. جامعه نیز از انفعال آن ها زیان می بیند، لیکن آن ها که اصول اخلاقی ضعیف تری داشته و آمادگی رفتار ریاکارانه را دارند، در صحنه باقی می مانند و ترقی می کنند و بهره مند می شوند و بالمآل آسیب می رسانند و جامعه زیان می بیند.

این کتاب به قلم افراد توانمندی نوشته شده است لیکن چیزی که جای اندکی تأمل دارد این پرسش است که در سیر تاریخی موضوع آزادی و اندیشه ی توسعه در ایران، تجربه ی تاریخی اندیشه مندان(به قول دکتر صدر- در نقد پایان کتاب) و قدرت ذخیره ی این دسته چقدر مدد کار است و اینکه این نیرو چقدر تجمیع شده است؟