بعد از المپیک

بعد از المپیک:

المپیک ۲۰۱۶ تمام شد و ایرانی ها با وجود نقدهای سبک و سنگین و رد و تأیید از عملکرد تیم ها راضی نیستند؛ شاید این موضوع به توقع روزافزون و بی منطق ما برگردد که باور نداریم هر چه بکاریم همان بدرویم…

برای اولین بار رکورد حضور و سهمیه ایران تا ۶۴ نفر رسید اما متوجه نبودیم که بسیاری از این سهمیه ها ماحصل سهمیه های اختصاصی نهاد المپیک به کشورها بوده است و برخی ها هم کف رکوردها بودن و اظهر من الشمس بود که این عده حائز رتبه و رده ای در المپیک تخواهند بود.. شاید سنگ بنای این شرایط رسانه ها و به خصوص صدا و سیما بود که قصد پر کردن برنامه های خودشان را داشتند البته این شرایط غیر مستقیم اتفاق افتاد البته با کمی اهمال در لزوم توجه به تبیین حقایق! خلاصه چیزی خاصی حادث نشد. البته وزیر از عملکرد کاروان راضی است این موضوع یا ناشی از صاحب کار بودن ایشان است یا نتیجه واقع بینی. در هر حال ما همین شدیم که باید می شدیم.  اگر به تولید ناخالص داخلی کشورهای از رتبه یک تا سی نظری داشته باشیم متوجه می شویم می توان ارتباطاتی بین تولدی ناخالص داخلی و کسب مدال مشاهده کرد. می تتوان متغیر های مختلفی از جمله جمعیت و وضعیت در کشورهای را هم لحاظ کرد اما به بررسی متقابل GDP و مدال ها اکتفا می شود…