هنر شفاف اندیشیدن

هنر شفاف اندیشیدن کتابی است از وولف دوبلی که توسط عادل فردوسی پورو دو تن از همکارانش ترجمه شده است؛ بی تردید نام فردوسی پور برای خوش فروش شدن آن کافی است؛ شاید گفتمان و بیان فردوسی پور طی سال ها به سبکی رسیده است که می توان گفت خاص خود اوست. جملاتی کوتاه و مختوم به فعل که نتیجه گیری های پیاپی در خود دارد از مشخصات بیان فردوسی پور است که در برنامه های فوتبالی مورد استفاده قرار می گیرد. از مرز فردوسی پور که بگذریم با کتابی مواجه خواهیم شد که به علت انتخاب و ترجمه ی آن توسط فردوسی پور واقف می شویم.

این کتاب را باید با تأنی و بحث بحث خواند و اجازه داد موضوع در ذهن بنشیند و درک شود. شاید همه ی تجارب کتاب را نپسندید اما این کتاب پرده از بخشی از خطاها و سوگیری های انسانی بر میدارد که جزء لاینفک زندگی است و روبرویی هوشمندانه با آن می تواند جزء مهارت های فاخر تلقی گردد.