ده راهبرد در تبلیغات کافه

خدمتی که کسی آن را نشناسد خریداری نخواهد داشت . همانطور که اگر ندانند چه پیشنهادی دارید چیز از شما نخواهند خرید .

برخی راهبردها به منظور ارتقاء برند و آوازه سازی شرکت ها طراحی و اجرا می شوند  که بعضاً در چرخه ی عمر محصول و خدمت، جنبه ی حیاتی پیدا می کنند. برخی شرکت ها یک راهبرد و برخی چند راهبرد را همزمان برای ارتقاء و آوازه سازی اجرا می کنند ؛ آنچه در ادامه خواهید خواند مروری است بر ده راهبرد مشهور در این راستا است، که به شکل اجمالی معرفی شده اند :

ادامه مطلب …