رنسانس اقتصادی آلمان

“مدیران آلمانی به ندرت تغییر می کنند”1 شاید به همین علت باشد که بعد از گذشت یک قرن تعداد مربیان فوتبال آن ها هم به تبعیت از همین رویه به انگشتان دو دست نمی رسد. “توجه جدی به مهارت ، زمان، پذیرش قانون و مقررات و پیش بینی دستورالعمل برای امور از خصویاتی است”2 که با روح مهندسی ساز آلمانی عجین است.

ادامه مطلب …