ایده هایی برای بازاریابی قهوه

ایده هایی برای بازاریابی قهوه

وقتی پای سلیقه در میان باشد بازاریابی نیز دشوار خواهد بود. در خصوص قهوه آنچه مهم است و مورد توجه در انی نوشتار قرار دارد توجه و تمرکز بر مشتریانی است که مداوم به شما برای نوشیدن قهوه و یا سایر نوشیدنی های گرم مراجعه می کنند و نه آن هایی که هر از گاهی و به قول بازاری ها گذری مشتری شما می شوند و ممکن است هرگر به شما مراجعه مجدد نداشته باشند.

 

ادامه مطلب …