رنسانس اقتصادی آلمان

“مدیران آلمانی به ندرت تغییر می کنند”1 شاید به همین علت باشد که بعد از گذشت یک قرن تعداد مربیان فوتبال آن ها هم به تبعیت از همین رویه به انگشتان دو دست نمی رسد. “توجه جدی به مهارت ، زمان، پذیرش قانون و مقررات و پیش بینی دستورالعمل برای امور از خصویاتی است”2 که با روح مهندسی ساز آلمانی عجین است.

ادامه مطلب …

بانک 3

بانک  3؛ پایان دوران بانکداری ، برت کینگ، ترجمه آزاده تیموریان ، انتشارات سنا

همانطوری که از عنوان هشدار دهنده کتاب برآمده است نویسنده سعی در هشدار به اهالی کسب و کار بانکداری و شاید  غیر مستقیم قانون گذاران عرصه بانکداری دارد. همانند بسیاری از متون این حوزه متن مملو از تبیین راه های رفته و نرفته ایست که مصداق خطاها و الزامات را گوشزد می نماید.

ادامه مطلب …