بانک در لبه ی فن آوری و تعدیل

بانک ها برای مدت های مدید، متکی به فضای کسب و کار ایستای خود و همچنین خدمات محدودی که در یک بازار مشخص و به پشتوانه حمایت های قانونی عرضه می نمودند، به شعب متعدد و بعضاً مجلل با ساختار سلسله مراتبی و تشریفات اداری متعدد شناخته می شدند؛ این روزها اما هویت های جدیدی شکل گرفته است و طرح و چیدمان های متناسب نسل نو که هدف آن نزدیکی بیشتر به مشتری است در دستور کار قرار گرفته است؛ هر چند این تغییر پوسته ای نیز نیازمند تغییر شده است و شبکه های اجتماعی و فین تک هایی که بخش مشخصی از بازار و انتظار طبقه ای خاص را برآورده می کنند ظهور کرده و بانک ها علی رغم بدنه ی سنگین، این نیازها را شناخته وبعضاً واکنش هایی داشته اند.

این یادداشت در پول نیوز منتشر شد

ادامه مطلب …

بازنویسی راهبرد در بانکداری خرد

مک کینزی در یادداشتی با عنوان «بازنویسی قوانین فعالیت در بانکداری خرد؛ راهبردی در عصر جدید» به چهار محور تعیین‌کننده در صنعت بانکداری خرد در سال‌های آینده پرداخته است؛ کاهش همبستگی شبکه شعب با نرخ رشد سپرده‌ها، اهمیت تجربه مشتری، اثر صرفه‌های مقیاس در نرخ بهره‌وری و تجزیه و هم‌آوا سازی دوباره خدمات بانکی The unbundling and ‘rebundling’ of retail banking))

این یادداشت در درگاه راه پرداخت منتشر شد

ادامه مطلب …