تضاد اخلاق و مدیریت

تضاد در اخلاق و رفتار، حالتی است که همزمان فرد، باورهایی داشته باشد اما خلاف آن تصمیم بگیرد؛ مثل اینکه برابر آموزه های خانوادگی و اجتماعی یا دینی خود انجام یا انجام ندادن کاری را به عنوان یک اصل تلقی کند اما در موقعیت تصمیم و در تعامل با اجتماع، اصول را کنار بگذارد و بر طبق وضعیت و از سر مصلحت تصمیم بگیرد.

این یادداشت در پول نیوز منتشر شد

ادامه مطلب …